இருபத்திநான்கு மணிநேரமும் சித்த மருத்துவத்தையே ஆக்சிஜனாக உள்ளிழுத்து, சித்த மருத்துத்தையே கரியமிலவாயுவாக வெளியிடும் அறிய வகை தாவர ஜீவன் இவர். ’மிகச் சிறந்த எழுத்தாளர், வசீகரிக்கும் பேச்சாளர்…’ இந்த அறிமுகத்தைத் தாண்டி அவர் சார்ந்து நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறது! தனது எழுத்துகளின் மூலமே நோயாளரின் பாதி நோயை குணமாக்கி, பிறகு மருத்துவம் பார்க்கும் போது தனது கனிவான பேச்சாலும் சித்த மருந்துகளாலும் மிச்சமீதமிருக்கும் குறிகுணங்களை விரட்டும் சக்தி இவருக்கு இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கிறது. உறங்கும் போது கனவில் கூட, தேவதைகளுக்குப் பதிலாக சித்தர்கள் வெண்சிறகு வைத்து ...