மீசைக்கார தமிழ் அன்பர் மகுடேசுவரன் அவர்கள்: யார் இந்த மீசைக்காரர்! மீசைக் கார பாரதியா! ஆம், நவீன பாரதி என்றே இவரை அழைக்கலாம். மீசைக்கார பாரதிக்கு எப்படி அறிமுகம் தேவை இல்லையோ, அப்படி இந்த மீசைக்கார தமிழ் ஆர்வலர் திரு.மகுடேசுவரன் அவர்களுக்கும் அறிமுகம் தேவையில்லை! அழகுத் தமிழ்… அதுவும் பிழையில்லாத் தமிழ்… இவரது நோக்கம்! கலப்பில்லாத் தமிழ் இவரது கனவு! இவரது எண்ணங்களை நூல்களின் வழியே தமிழ் மொழியை மையப்படுத்தி மிக மிக அற்புதமாகத் தன்னுடைய நூல்களைத் தொகுத்து இருக்கிறார். எப்போது கட்டுரைகள் எழுதினாலும் ...